نحوه استفاده از ضدآفتاب

فرآورده های ضد افتاب ترکیباتی هستند که باجذب و یاانعکاس پرتو ماورا بنفش از بروز اسیب های پوستی توسط این طیف نوری پیگیری میکنندکه به عنوان دفاع در مقابل اشعه ماورا بنفش در مواقع مواجهه با مقادیر متوسط نور میزان رنگدانه قهوه ای ملانین افزایش می یابد این روند تا حدود زیادی بر حسب نوع و رنگ پوست متفاوت است .

Continue reading