علل ریزش مژه درخانم ها و درمان آن

علل ریزش مژه در خانم ها و روش درمان آن :

در التهاب لبه پلک ها که بلفاریت نامیده میشود ،به دلیل تورم و عدم حاصله از این حالت ،مژه ها راحت تر از معمول کنده شده و ریزش آنها تسریع میگردد.

ولی باید توجه کنیدکه در این حالت ریزش کامل یک یا چند قسمت از مژه ها ناشایع است و فقط به هنگام شستشو و یا مالش پلک ها ممکن است تعدادی از مژه ها به دست بیمار بیایند.

Continue reading